ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
13-04
ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ತೊ ಇದ್ದ ಬರುವ ಹೆಸರು
1-04
ಹೆಸರು
29-03
ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ
ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಿ
ಡೆ28-03
ಡುಂ ಯಿಂದ ಮುದ್ದಾದ ಹಿಂದುಗಳು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ
27-03
ಗು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಮೊದಲಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
27-03
ಗು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಮೊದಲಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
25-03
Names
15-03
ಅರ್ಥ ಸೂಚಿಸಿ
15-03
ಅರ್ಥ ಸೂಚಿಸಿ
Gagan10-03
ಗುನ್ವಿಕ್
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ 2-03
SPECIALIZED NAME
21-02
ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಓದುತ್ತಿದೇನ ಿ
ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು
21-02
ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಓದುತ್ತಿದೇನ ಿ
ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು
11-02
Plez send me
Sushmitha11-02
nnnnnnnnnnnnnnnno
ಡ ಎಂಬ 6-02
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವ ಹೆಸರು
ಮೋ 5-02
ಮೋಕ್ಷ
ರಾಜು 3-02
ಓಕೆ
ಥನುಷ್ 2-02
ಕ್ವಿಜ್
23-01
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂರನೇ ಪಾದ
23-01
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂರನೇ ಪಾದ
22-01
21-01
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
20-01
ಝ letter inda girl baby names
16-01
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
15-01
ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
8-01
ಜನ್ಮ ನಾಮ ಟೇ ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಷಷ್ಠಿ ಮಿತಿ
24-12
ತೊ
24-12
ಗು ಗಂಡು ಮಗು Name
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ16-12
Holleya hesaru beku
ಡೆ15-12
ಇಲ್ಲ
7-12
ಹೆಸರು
ಮೋ 5-12
ಹೆಸರು
15-11
ದ ಬಾ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರುಗಳು
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ13-11
ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಪೊ
31-10
Date17/10/2023. Time 7.45. Night
27-10
ಇಲ್ಲಾ
ಪು24-10
ಪುಣ್ಯ
ಪು24-10
ಪುಣ್ಯ
23-10
ನನಗೆ ಛ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರು ಬೇಕು.