ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ನಿನ್ನೆ
ಇಲ್ಲ
Kushadನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
ಡೆ13-05
ಸಿಂಚನ ಶೆಟ್ಟಿ13-05
13-05
11-05
Any
11-05
ಅಶ್ವಿನಿ10-05
10-05
ಶ್ರೇಯಸ್ ಯಾವ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕ ೆ ಬರುತ್ತದೆ?
Srumpana10-05
No
ಗೂ10-05
ಗ ದಿಂದ ಗಃ ವರೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ 8-05
ವಿ 8-05
8-05
7-05
7-05
Shravana nakshatra eradane paada
7-05
Shravana nakshatra eradane paada
7-05
7-05
7-05
5-05
Raj 5-05
My horoscope
ನಿ 5-05
4-05
4-05
4-05
3-05
ಯೋಗಿತ 2-05
ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಬೇಕು
2-05
2-05
2-05
2-05
1-05
ಡೆ30-04
ಷಣ್ಮುಗಂ29-04
-
28-04
28-04
28-04