ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
17-08
17-08
17-08
Name
15-08
14-08
ಡಿ14-08
ಇಲ್ಲ
13-08
ಅನ್ವಿತಾ13-08
12-08
ಡ ಎಂಬ12-08
11-08
10-08
10-08
ನನಗೆ ಛ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು ಬೇಕು
10-08
10-08
10-08
10-08
10-08
10-08
10-08
10-08
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ10-08
9-08
9-08
Hema 9-08
Viji
8-08
8-08
8-08
8-08
ನನ್ನ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು
8-08
ನನ್ನ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ 8-08
8-08
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು.4,3,5 ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೆಸರು ತಿಳುಹಿಸಿ.
8-08
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು.4,3,5 ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೆಸರು ತಿಳುಹಿಸಿಛಥ ಥಥಥಥಥ
ಕಾರ್ತಿಕ 7-08
.......
ಅಶ್ವಿನಿ 7-08
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
6-08
ಭು 6-08
ಶ್ವೇತ 6-08
ಅಶ್ವಿನಿ 5-08
Hm